Kancelaria Prawnicza Ewelina Monika Dudek

Czynności notarialne


Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Jako osoba zaufania publicznego przy dokonywaniu tych czynności czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy warunkowe, umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółki, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty.
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku);
  3. sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu);
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły (m. in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni);
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności wykonywane w Naszej Kancelarii są z należytą starannością i dbałością o uzewnętrznienie woli stron, przy zachowaniu norm wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

© 2012 Kancelaria notarialna Ewelina Monika Dudek