Kancelaria Prawnicza Ewelina Monika Dudek

Notariusz


Kancelaria Notarialna Notariusz Eweliny Dudek mieści się w dzielnicy Śródmieście w samym Centrum Warszawy. Notariusz Ewelina Dudek jest osobą zaufania publicznego. Minister Sprawiedliwości mianował ją do pełnienia funkcji notariusza w Warszawie. Notariusz czuwa aby w dokonywanych czynnościach notarialnych interesy stron, a także innych osób w stosunku do których taka czynność może wywołać skutki prawne, były w należyty sposób chronione, a także aby w czynnościach notarialnych była uzewnętrzniona w sposób należyty wola stron.

Notariusz Ewelina Dudek prowadzi kancelarię notarialną w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Senatorskiej 28 lok. 3. Czynności na ogół wykonywane są w kancelarii, choć w uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych okolicznościami lub charakterem czynności, także w innych miejscach, takich jak: szpital, dom, siedziba klienta.

Notariusz udziela bezpłatnych konsultacji w ramach dokonywanej czynności. Wcześniejszy kontakt z kancelarią, umożliwi ustalenie rodzaju czynności notarialnej, weryfikację dokumentów, ustalenie dogodnego terminu dla dokonania czynności oraz ustalenie jej kosztów.

„Ślubuję uroczyście jako notariusz

powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem,

dochować tajemnicy państwowej i zawodowej,

w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości. Tak mi dopomóż Bóg.”


© 2012 Kancelaria notarialna Ewelina Monika Dudek